Category Archives: פסקי דין

צו מניעה שניתן ע"י בית המשפט לימאות אשר אושר על שינוי הרישום שבוצע במרשם הישראלי של האנייה BADR הרשומה בלוב. למרות טענת החברה הישראלית שנרשמה כבעלים כי ניתן צו מכר והעברת בעלות באנייה.
Read more

גילוי ומסירת פרוטוקולים של דיוני ועדת בדיקה של משרד הבריאות שהוקמה מכוח חוק זכויות החולה בעניין הטיפול הרפואי שניתן למנוחה, למרות התנגדות משרד הבריאות לחשיפה. במסגרת תיק רשלנות רפואית אותו מנהל המשרד הריס ושות'.
Read more
4/4
דילוג לתוכן